Rakennusmestarien Säätiön tehtävänä  on rakennusmestarien ammattitaidon kehittäminen, avustaminen ja tukeminen. Rakennusmestarien Säätiö myöntää apurahoja, avustuksia, stipendejä ja palkintoja. Säätiö omistaa Fredrikinkadulla Helsingin Kampissa sijaitsevan Rakennusmestarien talon.
Rakennusmestarien Säätiö on perustettu vuonna 1952.

Rakennusmestarien Säätiön syntyminen

OIKEUSMINISTERIÖN päätös hakemukseen, jossa teollisuusneuvos Juho L. Aalto, rakennusmestarit Matti Heusala, J.L. Mäkiö, Lauri Reitz, Arvo Rissanen, kunnallisneuvos Yrjö Similä, rakennusmestari Oiva Suvanto, rakennusneuvos Jalo N. Syvähuoko, teollisuusneuvos Otto Wuorio ja talousneuvos F. HJ. Väänänen, kaikki Helsingin kaupungista, ovat pyytäneet lupaa saada 14 päivänä maaliskuuta 1952 allekirjoittamansa säädekirjan mukaisesti perustaa ”Rakennusmestarien Säätiö” nimisen säätiön sekä samalla anoneet säätiölle hyväksyttyjen sääntöjen vahvistusta; mikä säädekirja siihen sisältyvine sääntöineen on näin kuuluva:

 

Säädekirja

Allekirjoittaneet ovat tänään päättäneet perustaa ”Rakennusmestarien Säätiö” nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on maamme rakennusteknillisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen, avustaminen ja tukeminen.
Säätiön peruspääomaksi allekirjoittaneet ovat määränneet ja yhteisesti luovuttaneet satatuhatta (100.000) markkaa.
Säätiön ensimmäisen hallituksen jäseniä tulevat olemaan allekirjoittaneen säätiön perustajat. Säätiölle on laadittu seuraavat säännöt:

 

Rakennusmestarien Säätiön säännöt

1 §
Säätiön nimi on Rakennusmestarien Säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on maamme rakennusmestariammattikunnan käytännöllisen, rakennusteknillisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen, avustaminen ja tukeminen.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi mm:

 1. julkaista tai tukea rakennusalan ammattilehteä sekä harjoittaa tai tukea muutakin rakennusalan kehittämistä edistävää julkaisu-, kustannus-, tiedotus-, ja valistustyötä,
 2. edistää rakennusalan tutkimustyötä, opetusta ja ammattikasvatusta,
 3. tukea rakennusalan hyväksi työskenteleviä yhteisöjä ja henkilöitä myöntämällä apurahoja, avustuksia, stipendejä ja palkintoja,
 4. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

4 §

Säätiöllä on peruspääoma ja käyttörahasto sekä erikoisrahastoja.
Peruspääoma on 168,19 €.
Tilikauden tuloksesta on vähintään 20 % lisättävä peruspääomaan. Kaikki muu säätiön omistaman omaisuuden tuotto lisätään käyttörahastoon.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja ja muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan sekä muodostaa, jos lahjoittaja on niin määrännyt, niistä erikoisrahastoja, joita on hoidettava ja niiden varoja käytettävä lahjoittajan antamien määräysten mukaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Muussa tapauksessa, jollei nimenomaan ole toisin määrätty, liitetään saadut varat säätiön käyttörahastoon.
Säätiön varainhoito on oltava suunnitelmallista.
Säätiö on oikeutettu hankkimaan itselleen ja omistamaan kiinteistöjä, asunto-osakkeita, osakkeita ja muita rahasto-osuuksia.

5 §

Säätiötä edustaa ja sitä hoitaa hallitus, johon kuuluu 7-10 hallituksen jäsentä. Jäsenen toimintakausi kestää eliniän, kuitenkin siten, että kun jäsen on täyttänyt 75 vuotta, tämän tulee luopua hallituspaikastaan seuraavan vuoden varsinaisessa kokouksessa. Tässä pykälässä esitetyt määräykset koskevat vain tämän sääntömuutoksen voimaan tulon jälkeen valittuja hallituksen jäseniä.

Hallituksen ensimmäiset jäsenet ovat säätiön perustajat: teollisuusneuvos Juha L. Aalto, rakennusmestari Matti Heusala, rakennusmestari J.M.Mäkiö, rakennusmestari Lauri Reitz, rakennusmestari Arvo Rissanen, kunnallisneuvosmies Yrjö Similä, rakennusmestari Oiva Suvanto, rakennusneuvos Jalo N. Syvähuoko, teollisuusneuvos Otto Wuorio ja teollisuusneuvos F.Hj. Väänänen.
Hallitus täydentää itse itseään.

6 §

Säätiön hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti
 2. valitaan hallituksen varapuheenjohtaja seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti
 3. toimitetaan mahdollinen hallituksen täydennysvaali
 4. valitaan säätiön toimihenkilöt, joiden toimiaika jatkuu toistaiseksi
 5. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jos valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita
 6. esitetään säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajan lausunto
 7. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään siitä mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä
 8. päätetään varojen käyttämisestä säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

7 §

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokouskutsu on lähetettävä kullekin jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokousta ja on kutsussa mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

8 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä.
Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jossa arpa ratkaisee.

9 §
Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi, josta maksetaan kokouspalkkio.
Palkkion suuruudesta päätetään vuosittain hallituksen varsinaisessa kokouksessa.

10 §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkin muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

11 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 §
Jäljennös tilinpäätöksestä, tilintarkastajain lausunnosta ja toimintakertomuksesta on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukseen sekä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:lle.

13 §

Sen lisäksi, mitä säätiölaissa säädetään sääntöjen muuttamisesta ja säätiön purkamisesta, näiden sääntöjen muuttamiseen tai säätiön purkamiseen vaaditaan, että muutos- ja purkamisehdotus on käsitelty vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kahdessa perättäisessä säätiön hallituksen kokouksessa ja ehdotusta on kannatettava kummassakin kokouksessa yli puolet kaikista hallituksen jäsenistä.

14 §
Jos säätiö on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, on säätiön varat luovutettava Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n käytettäviksi säätiön tarkoitusta edistävällä tavalla.